0

Tietoa hankkeesta

Ranuan Matkailuinnox 2021 -hankkeella vahvistetaan Ranuan kunnan pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, tuetaan kasvua ja kilpailukykyisyyttä. Matkailuyrittäjät vahvistavat hankkeen avulla asiakassegmenttinsä tuntemista ja osaamista laatia yhdessä kutakin asiakasryhmää houkuttelevat kilpailukykyiset ja monipuoliset matkailupalvelut. Alueen näkyminen digitaalisissa järjestelmissä vahvistaa asiakkuuksia ja saa aikaan uutta kiinnostusta.

Ranuan Matkailuinnox 2021 -hanke on Ranuan alueen matkailuyrittäjille ja tuleville uusille yrittäjille suunnattu osaamisen ja matkailuyritystoiminnan kehittämiseen painottuva yleishyödyllinen hanke. Hankkeen tarkoituksena on säilyttää monipuoliset matkailupalveluyritykset Ranualla ja luoda uusia palveluja tarjoavia matkailuyrityksiä, jotka houkuttelevat alueelle uusia asiakkaita. Ranuan matkailualueen käyttöaste jakautuu asiakassegmenteittäin siten, että lumeton kausi on pääsääntöisesti kotimaisten ja talvikausi kansainvälisten matkailijoiden sesonkiaikaa.

Hankkeen avulla luodaan yhteisesti houkuttelevat matkailupaketit ja -tuotteet ympärivuotiseen kysyntään. Hankkeessa toimitaan yhteisöllisesti, verkostoa rakentaen koko matkailusektorin kanssa. Hankkeessa ei toteuteta yrityskohtaisia toimenpiteitä, vaan nostetaan yrittäjien yhteistä osaamista. Hankkeen jälkeen lumeton aika ja talvikausi tarjoavat entistä monipuolisempia ja muuntautumiskykyisempiä matkailutuotteita ja -palveluja, jotka tekevät matkailualueesta entistä houkuttelevamman ja kilpailukykyisemmän. Hankkeen tuotoksena syntyy käsikirja, joka toimii jatkossa matkailualan käsikirjana. Käsikirja antaa ohjeita ja neuvoja alueen kaikille matkailutoimijoille, erityisesti niille matkailuyrittäjille, jotka suunnittelevat yritystoimintaansa Ranualla. Käsikirjassa avataan myös digitaalisuuden merkitystä yritystoiminnalle.

Matkailualan suhdannevaihtelut puolestaan osoittavat, että matkailuyrittäjiltä tarvitaan muuntautumis- ja innovointikykyä erityisesti odottamattomien tilanteiden osalta, jotta eri asiakassegmenteille voidaan luoda houkuttelevia matkailutuotteita ja -palveluja ympärivuotisesti. Samalla matkailuyrittäjien liiketoiminnan riski pienenee, kun tarjontaa voidaan muuttaa kysynnän mukaisesti ja kohdistaa erilaisille asiakassegmenteille. Juuri muuntautumiskyvyn, innovaatioiden, sekä niiden tuotteistamisen osalta tarvitaan uudenlaista osaamisen kehittämistä, jolla kynnystä uuden palvelun tuottamiseen madalletaan. Ranuan matkailualueella on runsaasti hyödyntämätöntä ympärivuotista potentiaalia. Hankkeen ideana on lisätä digitaalisuuden osaamista ja sen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Digitaalisuuden avulla verkosto saa yhteisen sisällön esille.

Hankkeen aikana pidetään matkailuverkoston yhteisiä työpajoja, jolla muotoillaan muuttuneille asiakkuuksille houkuttelevia palvelupaketteja ja luodaan valmiutta reagoida niihin muuttuvissa tilanteissa. Työpajoissa käydään läpi yhteistä turvallisuus- ja riskien hallintaa, sopimusasioita ja digitaalisten alustojen hyödyntämistä sekä vahvistetaan verkoston yhteistyötä. Työpajoissa luodut toimintamallit tulevat käsikirjaan, jota koko verkosto voi hyödyntää ja jonka avulla uudet yrittäjät pääsevät nopeasti osaksi verkostoa.

Ranuan matkailualue on kylämiljöötä, maaseutumaista luontoa järvimaisemineen ja osittain myös erämaata, joten alueella on selkeä ympärivuotinen kasvumahdollisuus aktiviteetti-, käsityöperinne-, majoitus- ja erityispalvelujen tuottamiselle. Alueen matkailupalveluyrityksistä rakentuu yhteistyökykyinen yritysverkosto, joten Ranuan seudun matkailualue näyttäytyy jatkossa yhteisöllisenä, muuntautumiskykyisenä ja ympärivuotisena matkailupalvelujen ja – tuotteiden tarjoajana. Verkostoitumisella pyritään kattavampaan matkailutuotetarjontaan, jossa matkailutuotteet ja – palvelut ovat digitaalisesti asiakkaan löydettävissä ja saavutettavissa. Digitaalisuudella varmistetaan palveluiden näkyvyys, saavutettavuus ja asioinnin helppous. Ympärivuotisuudella puolestaan mahdollistetaan alueen kävijämäärien, majoitusvuorokausien, liikevaihdon ja ympärivuotisten työpaikkojen kasvu.

Hanke toteutetaan 1.3.-31.8.2021 välisenä aikana. Hankkeelle on myönnetty vuoden 2021 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 39 744 €. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusten määrä on 49 680 €.