0

Työpaja 10.8.2021

Viimeinen työpaja pidettiin 10.8.2021, ja aiheena oli yhteistyöhön liittyen riskienhallinta ja sopimusoikeus. Riskienhallinnan ja sopimusten lisäksi työpajassa käsiteltiin tilaajavastuulakia ja etämyyntiä, sekä matkapakettilakia. Paikalle pääsi 10 yrittäjää, ja kaikille hankkeeseen osallistuville jaettiin myöhemmin tallenne työpajasta.

Työpaja alkoi riskienhallinnan käsittelyllä. Kouluttaja avasi osallistujille mitä riskienhallinta on, ja mistä riskit voivat muodostua, ja kuinka niihin voidaan itse vaikuttaa.  Yrityksen on tärkeää tunnistaa riskit, niiden kokoluokat, sekä omat vaikutusmahdollisuudet niihin. Kouluttaja kertoi, että liiketoiminnassa on aina riskejä, ja ne voivat muodostua monista asioista. Yrityksen tulee arvioida, mikä on liiketoiminnalle haitallista, ja miten riskejä voidaan välttää, ja mitkä ovat omat vaikutusmahdollisuudet, kuten voiko omalla toiminnalla esimerkiksi pienentää riskejä. Kun riskit on tunnistettu, ja niiden elementit identifioitu niitä voidaan yrittää hallita ja rajoittaa, esimerkiksi sopimuksilla.

Riskienhallintaan ja yhteistyöhön kuuluu olennaisesti sopimusten laatiminen, asioista kannattaa sopia, jolloin ei asiat jää tulkinnan varaan. Työpajassa käytiin läpi sopimusten perusperiaatteet, sekä asioita, mihin tulisi kiinnittää huomioita sopimusta laadittaessa. Kouluttaja kertoi, ettei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, vaan aina tulee huomioida tapauskohtaiset erityispiirteet. Työpajassa opittiin, että sopimuksen syntytavalla ei ole merkitystä sitovuuden näkökulmasta, sillä solmittu sopimus on aina osapuolia sitova, mutta on kuitenkin aina suositeltavaa laatia sopimukset kirjallisesti näyttökysymysten vuoksi. Koulutuksessa käytiin läpi mitä asioita sopimus tyypillisesti sisältää, ja mitä tulee miettiä sopimusta laadittaessa.

Sopimusta laadittaessa on hyvä myös miettiä sopimusketjuja, eli salliiko pääsopimus alihankkijan käyttämisen. Kouluttaja kertoi, että mikäli yritys käyttää alihankkijoita tai vuokratyövoimaa, tulee selvittää, tuleeko sovellettavaksi tilaajavastuulaki. Työpajassa käytiin läpi asioita, joihin tilaajavastuulaki velvoittaa, mikäli se tulee sovellettavaksi. Lisäksi kouluttaja kertoi mitä seuraamuksia voi tulla, ellei noudata tilaajavastuulain säännöksiä.

Tilaajavastuulain jälkeen siirryttiin verkkokauppaa koskeviin lakeihin. Verkkokauppa on etämyyntiä, ja kun ostajana on kuluttaja, kuluttajansuojalaki asettaa etämyyntiin erityisehtoja. Työpajassa käytiin läpi asioita, mihin kuluttajansuojalaki velvoittaa, kuten asiakkaalle annettavat tietyt tiedot tuotteesta/palvelusta sekä yrityksestä ennen sopimuksen tekemistä. Työpajassa käytiin läpi nämä kuluttajalle annettavat tiedot, sekä lisäksi peruuttamiseen liittyviä seikkoja, ja missä tilanteessa etämyynnin peruuttamisoikeudessa on poikkeuksia. Mainittu poikkeus ei koske kuitenkaan matkapakettilain piiriin kuuluvia palveluita, joihin sovelletaan matkapakettilakia.

Lopuksi käsiteltiin vielä matkapakettilakia, joka tulee ottaa huomioon myös yhteistyötä suunnitellessa. Matkapakettilakia sovelletaan, kun matkustajalle tarjotaan matkapakettia, jolla yritys yhdistää kahden erityyppisen matkapalvelun yhdistelmä samaa matkaa tai lomaa varten ennen sopimuksen tekemistä. Matkapakettina pidetään myös esimerkiksi yksittäisten palveluntarjoajien kanssa tehtäviä sopimuksia, kun palvelut ostetaan yhdestä myyntipisteestä tai palveluita tarjotaan matkapakettina. Yhdistetty matkajärjestely kuuluu myös lain soveltamisalan piiriin, ja sillä tarkoitetaan vähintään kahta erityyppistä, samaa matkaa tai lomaa varten ostettua matkapalvelua, jotka eivät muodosta matkapakettia ja joista tehdään erilliset sopimukset yksittäisten palveluntarjoajien kautta siten, että yritys auttaa matkustajan suorittamaan kunkin matkailupalvelun erillistä valintaa ja maksamista yhden yhteydenoton aikana, tai vähintään yhden täydentävän matkapalvelun ostamista toiselta yritykseltä kohdennetusti, jos toinen sopimus tehdään viimeistään 24 h kuluttua ensimmäisestä sopimuksesta. Käytännössä voi tarkoittaa tilannetta, jossa matkustajalle esimerkiksi mainostetaan yhden palvelun oston jälkeen toista palvelua ja matkustaja tekee ostoksen määritetyssä aikaikkunassa.

Työpajassa opittiin, että matkapakettilaki oikeuttaa matkanjärjestäjän peruuttamaan matkan tietyin ehdoin, kun taas matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista. Pääsääntöisesti matkanjärjestäjällä kuitenkin oikeus veloittaa peruutusmaksu. Mikäli yrittäjä myy palveluja siten että niistä muodostuu matkapaketti, yrittäjän tulee antaa matkustajalle tieto matkapakettilain soveltamisesta, sekä tietyt tiedot koskien yritystä ja palvelua ennen matkapakettisopimuksen tekemistä. Sopimuksen teon jälkeen matkustajalle on annettava ennakkotietojen lisäksi tietoja mm. matkanjärjestäjän vastuista ja velvollisuuksista, ja matkustajan oikeuksista. Matkapakettilaki asettaa myös ehtoja matkapakettisopimuksen muuttamiseen, kuten oikeuden hinnankorotukseen. Matkapakettilakiin kuuluu myös takautumisoikeus, eli mikäli matkanjärjestäjä on maksanut vahingonkorvausta tai myöntänyt hinnanalennusta tai muuta hyvitystä matkustajalle matkapaketissa olleen virheen vuoksi, matkanjärjestäjällä on oikeus saada korvaus kärsimästään vahingosta siltä elinkeinonharjoittajalta, jonka suorituksessa olleen virheen vuoksi matkustajan oikeus vahingonkorvaukseen on syntynyt.